VYTVÁŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 
Název projektu:
 
VYTVÁŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VE VAZBĚ NA NÁRODNÍ SOUSTAVU KVALIFIKACÍ

STROJNÍ MECHANIK

 O projektu na CMS TV Svitavy

 

 

 

Cíl projektu:

 

 

Cílem projektu je rozšířit možnosti celoživotního vzdělávání dospělých osob. Mohou to být osoby, které již dosáhly určitého stupně vzdělání, nebo i osoby, které žádné vzdělávání úspěšně neukončili. Jedná se na jedné straně o osoby činné v pracovním procesu, ale i osoby evidované na Úřadu práce. Škola vytvoří a pilotně ověří ucelený vzdělávací program pro získání úplné kvalifikace učebního oboru Strojní mechanik (23-51-H/01, úroveň 3), sestávající ze tří programů pro dílčí kvalifikace - Montér ocelových konstrukcí (23-001-H, úroveň 3), Opravář strojů a zařízení (23-002-H, úroveň 3) a Zámečník (23-003-H, úroveň 3). Programy vychází z národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Po získání Osvědčení o dílčích kvalifikacích SOU Svitavy umožní v rámci závěrečných zkoušek získání výučního listu v oboru Strojní mechanik. Polovina pilotního ověření vzdělávacího programu z celkové dotace 800 hod. proběhne prezenční formou, zbytek formou distančního studia pomocí e-Learningu. V rámci projektu se tedy vytvoří tři dílčí vzdělávací programy včetně výukových a testovacích modulů, trenažéru kinematických mechanizmů, zpracování dílenských příruček a prezentací na CD. Následně se každý vzdělávací program pilotně ověří na skupině 10 osob. Prezentace budou zpracování v elektronické podobě a účastníkům kurzů budou předány na CD. Dílenské příručky budou vytištěny a graficky zpracovány dodavatelskou formou.
 

Stručný obsah projektu:

 

 

Projekt reaguje na aktivitu č. 2 - podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání. Umožňuje odborné vzdělávání všech dospělých ve věkové skupině 16 - 64 let. V rámci projektu SOU Svitavy vytvoří tři vzdělávací programy pro dílčí kvalifikace (DK) tak, aby po úspěšném absolvování těchto kvalifikací mohl účastník získat výuční list v oboru Strojní mechanik. Tyto programy jsou v souladu s Národní soustavou kvalifikací (NSK). Škola následně tyto programy ověří vždy na skupině 10 osob. Prezenční forma studia bude využita celkem v polovině hodinových dotací (celkem 800 hod.). Ve zbývajících hodinových dotacích bude využito distančního studia, kdy bude spuštěn školní server, který umožní využívat e-Learningovou formu vzdělávání. K těmto účelům budou zpracovány výukové a testovací moduly pro všechny dílčí kvalifikace. Zpracují se také dílenské příručky a prezentace na CD.


PUBLICITA PROJEKTU v roce 2015/2016

Ve třetím roce udržitelnosti projektu jsme aktualizovali všechny tři dílčí vzdělávací programy a současně jsme aktualizovali všechny dílenské příručky o poznatky získané v průběhu udržitelnosti projektu. Nadále pokračujeme v provozu e-learningového portálu, který  umožňuje absolvovat část studia na dálku.PUBLICITA PROJEKTU v roce 2016/2017

Ve čtvrtém roce udržitelnosti projektu jsme realizovali jedenkrát všechny tři dílčí vzdělávací programy. Kurzy jsme realizovali pro vlastní potřebu s cílem doplnit vzdělání zaměstnance naší školy. Kurzy měly hladký průběh a splnily svůj účel. Nadále pokračujeme v provozu e-learningového portálu, který  umožňuje absolvovat část studia na dálku.
 
PUBLICITA PROJEKTU v roce 2017/2018

Ve pátém roce udržitelnosti projektu jsme realizovali jedenkrát všechny tři dílčí vzdělávací programy. Kurzy jsme realizovali pro vlastní potřebu s cílem doplnit vzdělání zaměstnance naší školy. Kurzy měly hladký průběh a splnily svůj účel. Nadále pokračujeme v provozu e-learningového portálu, který  umožňuje absolvovat část studia na dálku.


AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

ODKAZ NA E-learning