Domov mládežeKde nás najdete?

Přihláška do Domova mládeže

Ubytování žáků SOU je zajištěno v Domově mládeže na Brněnské ulici. Provoz domova mládeže je nepřetržitě celý pracovní týden (mimo soboty, neděle, svátky a školní prázdniny)  od 6 hodin v pondělí ráno do 14 hodin v pátek odpoledne.

Pro ubytované žáky je k dispozici 16 pokojů. Ve volném čase mohou využívat společenskou místnost, počítačový koutek, posilovnu, hřiště, klub mládeže, hernu stolního tenisu a hudební místnost.
 
 
Pro využití volného času žáků na DM jsou provozovány dle zájmu žáků činnosti v oblasti:
-          sportovní (míčové hry, stolní tenis, posilovna, tanec,stolní fotbal)
-          ručních prací (šití)
-          využití výpočetní techniky a Internetu ke vzdělávání
-         společenské (stolní hry, kulečník, poslech hudby, televize, tématické filmy, hra na nástroje v hudební zkušebně)
Podle zájmu žáků mohou navštěvovat i kroužky organizované DDM ve Svitavách nebo školami.

 
Provoz a dění na DM upravuje „Vnitřní řád Domova mládeže“.
 


          

 

Úhrada za ubytování:
▪ dva žáci na pokoji – cena za 1 žáka                                    950,- Kč
▪ tři žáci na pokoji – cena za 1 žáka                                       850,- Kč

Termín úhrady – do 20. dne v měsíci na měsíc následující na domově mládež v hotovosti v pokladně SOU Svitavy na adrese Nádražní 2083/, nebo bezhotovostně na číslo účtu organizace 273213853/0300.

Pozn.: Vyhl. 108/2005 Sb. § 5 odst. 4 – „Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů po které je ubytován“.
Pro stanovení výše úplaty v případě, že je žák nebo student v domově mládeže ubytován jen část kalendářního měsíce, je tedy stěžejní organizace školního roku ve škole. V úvahu je rovněž nezbytné brát zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů a schválené učební dokumenty, podle kterých škola v daném oboru vzdělání postupuje. Jedná se o případy, kdy se žák z objektivních důvodů nemůže zúčastnit vyučování ve škole buď vůbec, přestože se obecně jedná o dny vyučovací, nebo se zúčastní vyučování za odlišných podmínek, které mají podstatný vliv na jeho potřebu ubytování v domově mládeže.
 
Úplata za ubytování v domově mládeže se snižuje o:

a) dny školních prázdnin,
b) dny,  které jsou státním svátkem a ostatním svátkem,
c) volné dny v roce, které může ředitel školy vyhlásit v závažných (organizačních a technických) případech,
d) dny, ve kterých žák nebo student nemůže být v domově mládeže ubytován v důsledku toho, že se v souladu se schválenými učebními dokumenty účastní praktického vyučování v jiné obci, než ve které probíhá teoretické vyučování, a vzdálenost této obce, v níž je umístěn domov mládeže, neumožňuje žákovi či studentovi v této době ubytování v domově mládeže využívat,
e) pro žáky řádně dojíždějící na teoretické vyučování, kteří se účastní praktického vyučování ve Svitavách a díky odlišné pracovní době využívají ubytování na domově mládeže, se odečítají dny teoretické výuky, po které řádně dojíždějí.

Úplata se nesnižuje za nevyužití ubytování žáka v domově mládeže z důvodu nemoci – subjektivní důvod na straně žáka  a za soboty a neděle.
 
Vyúčtování úplaty za ubytování provede pracovník domova ve dvou termínech během školního roku:
- k 31.12. běžného roku /bude snížena výše úplaty za ubytování za měsíc prosinec/
- k 30.6. běžného roku  /bude snížena výše úplaty za ubytování za měsíc červen/
 
Stanovení výše úplaty na 1 lůžko a 1 kalendářní den
▪ při měsíční úplatě 950,-Kč – úplata za 1 lůžko a 1 kalendářní den  31,- Kč
▪ při měsíční úplatě 850,-Kč – úplata za 1 lůžko a 1 kalendářní den  28,- Kč
 
Stravování žáků je zajištěno prostřednictvím Střední zdravotnické školy ve Svitavách. Ceny jsou ve školním roce 2015/2016:
 
Snídaně:     Kč 16,00 jídelna na Střední zdravotnické škole ve Svitavách
Oběd:         Kč 27,00 jídelna na Střední zdravotnické škole ve Svitavách,nebo jídelna ZŠ Richarda Kloudy
Večeře:       Kč 23,00 jídelna na Střední zdravotnické škole ve Svitavách

 

 

 

Fotogalerie: