MATURITNÍ ZKOUŠKY

Harmonogram maturitní zkoušky 2020.

 

Praktická zkouška:                                25. – 28. 5. 2020

Didaktické testy z CJL, MAT a ANJ:    1. 6.  a  2. 6. 2020

Ústní část MZ:                                       10. – 12. 6. 2020

 
 
 
 
 
Maturitní zkouška v roce 2020  bude mít tyto části:
 
Povinná maturitní zkouška - společná část:
- český jazyk a literatura
 
 
Povinná maturitní zkouška volitelná - společná část:
- anglický jazyk nebo matematika
 
 
Povinné zkoušky profilové části:
- praktická zkouška konaná formou praktické zkoušky
- technologie zpracování plastů konaná formou ústní zkoušky (mechanik plastikářských strojů)
- technologie (mechanik seřizovač)
 
 
Nepovinné maturitní zkoušky:
- matematika konaná formou ústní zkoušky
- technická dokumentace konaná formou ústní zkoušky
 
 
Hodnocení praktické zkoušky:
 
 

Mechanik seřizovač

1. SURFCAM 2016                                      0 - 70 bodů

2. Haas SL 10 Heidenhain TNC 530            0 - 80 bodů

3. S2000 soustružení F2000 frézování        0 - 70 bodů

4. Výpočet řezných podmínek                      0 - 25 bodů

5. Grafický rozbor                                         0 - 40 bodů

6. Výrobní dokumentace                              0- 35 bodů

7. Výrobek                                                    0 - 80 bodů

Maximální počet bodů                                  400 bodů

 

Hodnocení zkoušky: 

Výborný                                                         400 - 350 bodů

Chvalitebný                                                   349 - 300 bodů

Dobrý                                                            299 - 250 bodů

Dostatečný                                                    249 - 200 bodů

Nedostatečný                                                199 - 0 bodů

 

Hodnocení s prospěchem dostatečný

Žák se dopouští chyb v programech SURFCAM 2016, Haas SL 10 Heidenhain TNC 530 a S2000 soustružení, F2000 frézování. Chybně stanovuje řezné podmínky, grafický rozbor součástí obsahuje chyby. Výrobní dokumentaci má zhotovenou s chybami, výrobek neodpovídá rozměrům na technickém výkresu.

 

Hodnocení s prospěchem nedostatečný.

Žák se dopouští hrubých chyb v programech SURFCAM 2016, Haas SL 10 Heidenhain TNC 530 a S2000 soustružení, F2000 frézování. Chybně stanovuje řezné podmínky, nevytvoří grafický rozbor součásti a chybně stanovuje parametry ve výrobní dokumentaci. Výrobek nelze vyrobit.

 

Mechanik plastikářských strojů

1. Kontrola formy                                          0 - 20 bodů

2. Nasazení a zapojení formy                       0 - 100 bodů

3. Čištění a konzervace                                0 - 40 bodů

4. Nastavení parametrů vstřikování              0 - 100 bodů

5. BOZP                                                        0 - 40 bodů

6. Výrobek                                                     0 - 100 bodů

Maximální počet bodů                                   400 bodů

 

Hodnocení zkoušky: 

Výborný                                                         400 - 350 bodů

Chvalitebný                                                   349 - 300 bodů

Dobrý                                                            299 - 250 bodů

Dostatečný                                                    249 - 200 bodů

Nedostatečný                                                199 - 0 bodů

 

Hodnocení  s prospěchem dostatečný: 

Žák pracuje samostatně, ale dopouští se závažných technologických chyb při následné výrobě. Zhotoví výrobek, který je částečně neshodný dle vzorového kusu. Žák provede nasazení  a zapojení formy s chybami.

 

Hodnocení  s prospěchem nedostatečný.

Žák se pracuje nesamostatně, nezvládne správné nastavení parametrů vstřikování, nevyrobí požadovaný výrobek. Chybně nasadí formu a nezapojí ji.

 

 
 
 

Informace k maturitním zkouškám v roce 2020

 

 

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ viz příloha.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury viz příloha.

 

Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdá maturant nejpozději do 1. dubna 2020. Pokud tak maturant neučiní, bude si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

Přílohy:

Tématické okruhy - ANJ (24 KB)
Seznam literárních děl - CJL (101 KB)
Seznam četby - CJL (52 KB)
Tématické okruhy z technologie (28 KB)
Tématické okruhy z technologie zpracování plastů (29 KB)
Praktická zkouška - mechanik seřizovač (58 KB)
Praktická zkouška - plastikář (56 KB)
Přihláška k MZ - mechanik seřizovač (301 KB)
Přihláška k MZ - mechanik plastikářských strojů (321 KB)
Přihláška k opravné MZ (298 KB)