INSTALATÉR

 
INSTALATÉR
(číslo oboru 36-52-H/01)


 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU
 
Tříletý učební obor Instalatér je vhodný především pro chlapce, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Pro výkon povolání instalatér získávají absolventi zejména tyto vědomosti a dovednosti:

Sestavování, montáž a provádění zkoušek plynových rozvodů a zařízení, vodovodních a odpadních potrubí. Montáž potrubí a instalace zařízení otopných soustav, včetně provádění zkoušek. Údržba a opravy plynových zařízení, vodovodních a odpadních potrubí a otopných soustav. Sestavování a montáž armatury zdravotně-technických zařízení. Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji – svařování plamenem, pájení a lisování. Znalosti z oblasti technického kreslení, včetně orientace v projektové a rozpočtové dokumentaci staveb, používaných instalatérských materiálech, pracovních pomůcek, nářadí, měřidel a mechanizačních prostředků.

   Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list,
- svařování elektrickým obloukem – svářečský průkaz,
- polyfúzní svařování plastů – svářečský průkaz,
- pájení mědi – svářečský průkaz,
- lisování měděných trubek – osvědčení.

Uplatnění absolventů:

- na montáži a údržbě v kotelnách,
- na montáži a údržbě čerpacích, výměníkových a regulačních stanic,
- na montáži topení, vodovodních a plynovodních rozvodů (rodinné domky, průmyslové stavby apod.),
- absolventi mají potřebnou kvalifikaci pro získání živnostenského listu.

Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.

Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.UČEBNÍ PLÁN
 
Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Instalatér
Kód a obor vzdělání 36-52-H/01 Instalatér
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky - denní studium
Platnost od od 1. 9. 2015

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Celkem
za studium
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 3 1 1 5
Fyzika 2 1 0 3
Chemie 1 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Ekonomika 0 0 2 2
B. Předměty specializace
Technická dokumentace 1 1 2 4
Zdravotechnická instalace 2 4 4 10
Stavební materiály a konstrukce 1,5 2,5 0 2,5
Vytápění 1 2,5 2,5 6
Odborný výcvik 12 17,5 20 49,5
CELKEM 32,5 35 35 105