MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ

 
 
MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ
(číslo oboru 23-44-L/01)
 

 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

 


Čtyřletý studijní obor Mechanik plastikářských strojů je vhodný pro kreativní chlapce i dívky. Žáci jsou připravováni v oblasti všeobecné a odborné teorie a v oblasti praktické výuky strojírenského charakteru se zaměřením na zpracování plastů. Úspěšným studiem získají absolventi úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Naučí se seřizovat, obsluhovat a kontrolovat pracovní prostředky a zařízení, používat běžné a mechanizované nástroje, osvojí si základy strojního obrábění (soustružení, frézování a vrtání. Absolventi získají znalosti a praktické dovednosti při výrobě, montážích a opravách složitějších strojů a zařízení.

Získají znalosti v navrhování technologických postupů pro výrobu jednoduchých součástí a stanovení optimálních montážních postupů. Osvojí si práci s výpočetní technikou a s aplikačními programy, zejména v oblasti technologické dokumentace, např. při kreslení technických výkresů (CAD) a tvorbě CNC programů (CAM). Naučí se používat při výrobě, montáži a servisních pracích vhodné komunální i speciální nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, měřící a diagnostické pomůcky a zařízení, včetně vyhodnocení jakosti a kvality výroby.

Příprava je ve vyšších ročnících zaměřena na obsluhu a seřizování strojů na zpracování plastů, včetně tvorby jednodušších programů pro číslicově řízené stroje, na oblast mechatroniky a řízení s využitím programovatelných automatů PLC ve spojení s tekutinovými mechanismy (pneumatika, hydraulika apod.) a elektromechaniky. Absolvent zná jednotlivé druhy používaných plastů, jejich vlastnosti, výrobu, využití a jejich značení, včetně technologií pro zpracování plastů -vstřikování, vyfukování, protlačování (extruze) a obrábění. Umí seřizovat používané stroje při zpracování plastů, zejména extrudéry, vstřikolisovací stroje, vyfukovací stroje, zná jejich konstrukci, vlastnosti a použití. Absolvent dokáže pracovat s ukazateli kvality pro oblast zpracování plastů, včetně požadavků norem kvality.

   
POUZE U NÁS LZE STUDOVAT V MATURITNÍM PROGRAMU V CELÉ ČR!!

Zpráva ČRo Pardubice

Video SOU Mechanik plastikářských strojů

Tisková zpráva Pardubického kraje

Video CMS - v nových oborech nezaměstnanost nehrozí


Schaeffler Production CZ nabízí perspektivu
 

 


Dosažená kvalifikace:

- úplné střední odborné vzdělání – maturitní vysvědčení.

Uplatnění absolventů:

- seřizovač a údržbář plastikářských strojů a linek,
- programátor plastikářských strojů,
- vybrané technicko-hospodářské funkce provozního charakteru, např. kontrola jakosti výroby, plánování výroby, technolog apod.,
- po příslušné praxi jako mistr provozu.

Možnosti dalšího studia:

- studium na vysoké škole,
- další pomaturitní studium.

Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení.


UČEBNÍ PLÁN

 

Název školy

Střední odborné učiliště Svitavy

Adresa školy

Nádražní 1083, 568 02 Svitavy

Zřizovatel

Pardubický kraj

Název ŠVP

Mechanik plastikářských strojů

Kód a obor vzdělání

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Stupeň poskytovaného vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzděláván

4 roky - denní studium

Platnost od

1. 9. 2012

 

 
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Zkratka předmětu 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura CJL 2 2 3 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
Dějepis DEJ 2 - - - 2
Matematika MAT 4 2 3 3 12
Fyzika FYZ 2 1 1 - 4
Chemie CHE 2 - - - 2
Základy ekologie ZEK 1 - - - 1
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 1 - 5
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Ekonomika EKN - - 1 2 3
Technická dokumentace TED 2 1 1 1 5
Strojírenská technologie STT 2 1 - - 3
Strojnictví STR - 2 - - 2
Technologie TE 2 - - - 2
Technologie zpracování plastů TZP - 2 3 3 8
Plastové materiály PST - - 2 - 2
Technická mechanika TM - - 2 - 2
Technická měření TME - - - 2 2
Automatizace a řízení strojů AS - - - 2 2
Odborný výcvik ODV 6 14 10,5 10,5 41
CELKEM   32 33 33,5 32,5 131