MECHANIK SEŘIZOVAČ

 
MECHANIK SEŘIZOVAČ
(číslo oboru 23-45-L/01)
 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU:
 
Čtyřletý studijní obor Mechanik seřizovač je vhodný pro chlapce i dívky. Žáci jsou připravováni v oblasti odborné teorie a v oblasti praktické výuky strojírenského zaměření. Úspěšným studiem získají úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Absolventi mají praktické znalosti v třískovém obrábění kovových i nekovových materiálů, seřizování, zkoušení a údržby konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a linek, včetně základů automatizace (elektrotechnika, pneumatika a hydraulika). Umí seřizovat příslušné nástroje, používat délková měřidla a přístroje a vyhodnotit jakosti a kvality výroby. Absolventi jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje. Orientují se v navrhování technologických postupů pro výrobu strojních součásti, zhotovují programy, tyto programy umí odladit a zahájit výrobu dílců. Absolventi mají potřebné znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v programu SolidWorks, včetně strojní programování v prostředí Surfcamu. Ovládají uživatelský software pro vedení technické administrativy oboru.

   

Perspektivní obor si cení i společnost Schaeffer Production CZ


Dosažená kvalifikace:

- úplné střední odborné vzdělání – maturitní vysvědčení.

Uplatnění absolventů:

 
- seřizovač číslicově řízených obráběcích strojů a linek,
- programátor CNC strojů,
- vybrané technicko-hospodářské funkce provozního charakteru, např. kontrola jakosti výroby, plánování výroby, technolog apod.,
- po příslušné praxi jako mistr provozu.
 
Možnosti dalšího studia:
 
- studium na vysoké škole,
- další pomaturitní studium.
 
Přijímací podmínky:
 
- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení.


UČEBNÍ PLÁN
 
Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Mechanik seřizovač
Kód a obor vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 4 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2011
 
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Zkratka
předmětu
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk a literatura CJL 2 2 3 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
Dějepis DEJ 2 - - - 2
Matematika MAT 4 2 3 3 12
Fyzika FYZ 2 1 1 - 4
Chemie CHE 2 - - - 2
Základy ekologie ZEK 1 - - - 1
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 - - 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Ekonomika EKN - - 1 2 3
Technická dokumentace TED 2 1 1 2 6
Strojírenská technologie STT 2 1 - - 3
Strojnictví STR - 2 - - 2
Technologie TE 2 2 3 4 11
Technická mechanika TM - - 2 - 2
Technická měření TME - - 2 - 2
Automatizace strojů AS - - - 2 2
Odborný výcvik ODV 6 14 10,5 10,5 41
CELKEM   32 33 32,5 32,5 130