OBRÁBĚČ KOVŮ

 
OBRÁBĚČ KOVŮ
(číslo oboru 23-56-H/01)

 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU
 

Tříletý učební obor Obráběč kovů je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Absolventi získávají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k ovládání konvenčních strojů pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů na vrtačkách, frézkách a soustruzích. Osvojí si prohloubené vědomosti a praktické návyky v profesi soustružník, frézař a obsluha číslicově řízených strojů. Získávají potřebné znalosti o materiálech, nástrojích, ve čtení výkresů a o způsobech měření a kontroly jakosti výrobků. V průběhu studia získávají absolventi základní vědomosti a znalosti práce na počítačích, programování a ovládání číslicově řízených obráběcích strojů.

   

 


Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list.


Uplatnění absolventů:

- v obrobnách,
- v údržbářských provozech v různých odvětvích průmyslu a služeb,
- nejlepší absolventi mohou pracovat jako operátoři číslicově řízených strojů.


Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.


Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.

 

UČEBNÍ PLÁN
 
Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Obráběč kovů
Kód a obor vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2009
 
 
Názvy vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník Celkem
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 3 1 1 5
Fyzika 2 1 0 3
Chemie 1 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie 1 1 2 4
Tělesná výchova 2 1 1 4
Ekonomika 0 0 2 2
B. Předměty specializace
Technická dokumentace 2 1 1 4
Strojnictví 0 1,5 1,5 3
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Technologie 2 2 3 7
Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47
CELKEM 33 33 33 99