STROJNÍ MECHANIK

 
STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)
(číslo oboru 23-51-H/01)
CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU
 
Tříletý učební obor Strojní mechanik - Zámečník je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Získané znalosti a dovednosti jim umožní samostatné pracovní činnosti při opravách, montážích a seřizování strojů a zařízení. Osvojí si dovednosti při ručním zpracování kovů, základech strojního obrábění, soustružení, vrtání a frézování, svařování elektrickým obloukem, montáži potrubí a výrobě jednoduchých ocelových konstrukcí. Dále se naučí číst technické výkresy, měřit a kontrolovat funkci a přesnost výrobků. Absolventi mohou získat svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a řezání kyslíkem. Ve třetím ročníku je výuka profilována na konkrétní povolání. Podle specializace výuka probíhá i na jednotlivých pracovištích výrobních společností.

   

Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list,
- svařování elektrickým obloukem – svářečský průkaz,
- řezání kyslíkem – osvědčení.Uplatnění absolventů:

- při montážích strojů a zařízení,
- ve strojovnách,
- v opravárenských provozech,
- ve svařovnách,
- ve strojních klempírnách,
- v údržbářských provozech,
- absolventi mají potřebnou kvalifikaci pro získání živnostenského listu.Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.

 

 


UČEBNÍ PLÁN
 
Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Zámečník
Kód a obor vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2009
 
 
Názvy vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Celkem
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 3 1 1 5
Fyzika 2 1 0 3
Chemie 1 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Ekonomika 0 0 2 2
B. Předměty specializace
Technická dokumentace 2 1 1 4
Strojnictví 0 1,5 1,5 3
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Technologie 2 2 3 7
Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47
CELKEM 33 33 32 98