ŠABLONY - ŠKOLA I, ŠKOLA II

ŠKOLA II
 

Od 1. 7. 2019 realizuje SOU Svitavy projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014284 s názvem Škola II tzv. „Šablony“.
 

Jedná se o tyto vytipované oblasti
 

2.III/7 Vzdělávaní pracovníků
2.III/7-e Vzdělávání pracovníků zaměřené na inkluzi
2.III79 Vzájemná spolupráce tří pedagogů
2.III/15 Zapojení odborníků z praxe do výuky
2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
2.III/20 Doučování žáků
2.III/22 Projektový den mimo školu

Odborník z praxe

 

Během měsíců března a  dubna 2021, kdy probíhala převážně distanční forma výuky, probíhaly přednášky odborníků z praxe hlavně formou přes počítač. Jakmile to situace dovolila, setkání se mohlo uskutečnit i prezenčně. V pátek 7. 5. 2021 měli studenti 3. ročníku oboru mechanik seřizovač možnost zdokonalit své vědomosti za přítomnosti odborníka z praxe. Školu v rámci projektu navštívil Ing. Marek Přibyl z firmy Schaeffler Svitavy. Studenti se v úvodu dozvěděli něco z historie firmy až po současnost. Po této části byl představen výrobní program závodu ve Svitavách. Jedná se o Termoregulační modul WMM pro automobilový průmysl. Žáci měli možnost si WMM moduly prohlédnout, zjistit jak fungují  a k čemu slouží.

Druhá část byla zaměřena přímo na výrobu jednotlivých komponentů a následnou montáž WMM modulu v různých úrovních automatizace (výrobních linek) včetně kontroly těsnosti a funkčnosti WMM modulu.


      

 

Zpráva o realizaci

 

SOU Svitavy navštívilo strojírenský veletrh v Brně

V letošním roce se asi 100 našich žáků, pedagogů i odborníků z praxe zúčastnilo v úterý 8. října 2019 mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Již tradičně touto návštěvou usnadňujeme našim žákům přístup  k technologickým novinkám, zejména v oblastech plastikářských a strojírenských.  Hlavním tématem MSV byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Zastoupeny byly všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků.

 


Spolupráce se základními školami
V úterý 12. října se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den.  Žákům Základní školy Svitavy,  Riegrova 4 jsme přiblížili práci se dřevem. Každý žák si vyrobil krásnou dřevěnou budku pro sýkorky a mohl si jí odnést domů. Cílem naší spolupráce se základními školami je přilákat ke studiu potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, které vyučujeme.  Exkurze dne 24.9 2021

V pátek 24. 9. 2021 jsme se v rámci projektu „ Projektový den mimo školu“ zúčastnili exkurze s žáky 2.a 3. ročníku oboru instalatér (celkem 41 žáků). Ve firmě Agro Kunčina byla exkurze součástí Dne otevřených dveří slunečných elektráren 2021. Této příležitosti jsme využili a spojili ji s návštěvou dalšího alternativního zdroje vytápění a to bioplynové stanice, která je rovněž součástí areálu. K vysvětlení jednotlivých technologií byli přizváni spolupracovníci z praxe, kteří podali žákům konkrétní příklady a názorně pak ukázali využití těchto technologií v praxi.

Fotogalerie zde

 

 

ŠKOLA I
 

Od 1. 3. 2017 realizuje SOU Svitavy projekt CZ.02.3./0.0/0.0/16_035/0005346 s názvem Škola I tzv. „Šablony“ tj. unijní program  pro zlepšení podmínek práce školy.

Pracovníci SOU Svitavy vybrali ty Šablony, které odpovídají profilu školy a pokrývají ty oblasti, ve kterých škola cítí, že potřebuje zlepšení.
 

Jedná se o tyto vytipované oblasti
 

2.1.-2.4. Vzdělávaní pracovníků
2.8. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
2.9. Tandemová výuka
2.10. Zapojení odborníků z praxe do výuky
2.13. Vzájemná spolupráce tří pedagogů

 Zpráva o realizaci

 

K 30. 6. 2018 byla realizována aktivita - III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT

Cílem aktivity byla podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol byli podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhalo formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. 

 

K 30. 6. 2018 byla realizována aktivita - III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

Cílem aktivity byl podpořen profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol byli podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání probíhalo formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. 


K 30. 6. 2018 byla realizována aktivita - III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Cílem bylo prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně vzdělávacích předmětů odborných předmětů odborné praxe. Díky spolupráci se zlepšila kvalita výuky, která měla pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita byla určena pro pedagoga SŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánovali a zrealizovali 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhala výuka. Po každé vyučovací hodině proběhla reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe probíhala napříč předměty a ročníky.

 

7. 6. 2018 - Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Seminář odborníka z praxe Ivo Stupky ve firmě Czech Blades byl  určen  pro žáky třídy 2.M – Mechanik seřizovač.  Akce se uskutečnila ve  čtvrtek  7. června v Jevíčku, kde se deset žáků seznámilo s elektroerozivním obráběním (řezání matrice pro střižný nástroj) a 3D měřením (měření vodící desky). Žáci byli seznámeni s programování - Peps CAD/CAM systém a praktická ukázka proběhla na drátořezu, hloubičce a 3D měření Venzel.

 


 

16. 5. 2018 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Seminář odborníka z praxe Ivo Stupky ve firmě Czech Blades byl určen pro žáky třídy 3.M – Mechanik seřizovač. Akce se uskutečnila ve středu 16. května v Jevíčku, kde se sedm žáků seznámili s elektroerozivním obráběním a 3D měřením. Žáci byli seznámeni s programování - Peps CAD/CAM systém a praktická ukázka proběhla na drátořezu, hloubičce a 3D měření Venzel.

V současnosti se projekt nachází ve fázi udržitelnosti, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018.
 


 

11. 04. 2018 - Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ  - přednáška na téma vstřikování plastů

Druhá část  přednášky odborníka z praxe Jiřího Nárožného proběhla ve středu 11. dubna 2018. Tato přednáška navázala na úvod o materiálech a parametrech vstřikování. Probíraná témata byla vysvětlena do větších podrobností a následně žáci měli možnost získané informace vyzkoušet přímo na stroji ENGEL. Jednalo se o různé výpočty parametrů vstřikování, které zapsali do stroje a na závěr si je vyzkoušeli přímo na daném typu formy (výlisku). Pro žáky mají největší přínos předané zkušenosti přímo z praxe. Konec přednášky provázela diskuze na téma technologie vstřikování plastů.

 


 

10. 04. 2018 - Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ  - přednáška odborníka z praxe na robotizaci

Žáci druhého ročníku oboru mechanik plastikářských strojů měli možnost 10. dubna 2018 zdokonalit své vědomosti za přítomnosti odborníka z praxe. Školu v rámci projektu navštívil Vladimír Tůma z firmy REHAU. Téma přednášky bylo zaměřeno na historii, vývoj a praktické využití robotizace v plastikářském průmyslu. Žáci měli možnost vidět v praktických ukázkách využití ROBOTA KUKA, který v rámci výuky mají možnost ovládat i programovat.

 

 

 

27. 03. 2018 - Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

V úterý 27. března 2018 navštívil naše žáky 2. ročníku mechanik plastikář technolog firmy Rehau Jiří Nárožný v rámci projektu zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ.

Téma přednášky byl úvod do vstřikování plastů a výuka byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se žáci dozvěděli základy o materiálech, strojích i nástrojích sloužících na zpracování plastů. Praktická část byla ukázka přímo na vstřikolisu a žákům bylo názorně předvedeno jak stroj a nástroj funguje, a jak probíhá proces vstřikování. Přednáška bude mít návazné pokračování. Žáci využijí tyto informace jak v rámci studia a následně i v povolání.

 

 


 

K 30. 6. 2018 byla realizována aktivita III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Cílem bylo prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků středních škol a poskytování podpory žákům s potřebou podpůrných opatření.

Podmínkou bylo vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků.  Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhala výuka scházeli s cílem spolupracovat ve zvoleném tématu. 

 

 

K 30. 6. 2018 byla realizována aktivita III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP

Cílem aktivity byla podpora profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol byli podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod. Pedagogičtí pracovníci středních škol bylil podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze pro práci s heterogenní skupinou žáků, především se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – individualizovaná výuka.

 

 

K 30. 6. 2018 byla realizována aktivita III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) 

Cílem bylo podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikoval oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho si vybral možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu oslovil se žádostí o spolupráci.

 

K 30. 6. 2018 byla realizována aktivita III/2.9 Tandemová výuka na SŠ

Cílem bylo prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepšila kvalita výuky, která má pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita byla určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánovali a zrealizovali 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhala výuka. Po každé vyučovací hodině proběhla reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.  

NAHORU