VYTVÁŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 


VYTVÁŘENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VE VAZBĚ NA NÁRODNÍ SOUSTAVU KVALIFIKACÍ


STROJNÍ MECHANIK
 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšířit možnosti celoživotního vzdělávání dospělých osob. Mohou to být osoby, které již dosáhly určitého stupně vzdělání, nebo i osoby, které žádné vzdělávání úspěšně neukončili. Jedná se na jedné straně o osoby činné v pracovním procesu, ale i osoby evidované na Úřadu práce. Škola vytvoří a pilotně ověří ucelený vzdělávací program pro získání úplné kvalifikace učebního oboru Strojní mechanik (23-51-H/01, úroveň 3), sestávající ze tří programů pro dílčí kvalifikace - Montér ocelových konstrukcí (23-001-H, úroveň 3), Opravář strojů a zařízení (23-002-H, úroveň 3) a Zámečník (23-003-H, úroveň 3). Programy vychází z národní soustavy kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Po získání Osvědčení o dílčích kvalifikacích SOU Svitavy umožní v rámci závěrečných zkoušek získání výučního listu v oboru Strojní mechanik. Polovina pilotního ověření vzdělávacího programu z celkové dotace 800 hod. proběhne prezenční formou, zbytek formou distančního studia pomocí e-Learningu. V rámci projektu se tedy vytvoří tři dílčí vzdělávací programy včetně výukových a testovacích modulů, trenažéru kinematických mechanizmů, zpracování dílenských příruček a prezentací na CD. Následně se každý vzdělávací program pilotně ověří na skupině 10 osob. Prezentace budou zpracování v elektronické podobě a účastníkům kurzů budou předány na CD. Dílenské příručky budou vytištěny a graficky zpracovány dodavatelskou formou.


Stručný obsah projektu

Projekt reaguje na aktivitu č. 2 - podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání. Umožňuje odborné vzdělávání všech dospělých ve věkové skupině 16 - 64 let. V rámci projektu SOU Svitavy vytvoří tři vzdělávací programy pro dílčí kvalifikace (DK) tak, aby po úspěšném absolvování těchto kvalifikací mohl účastník získat výuční list v oboru Strojní mechanik. Tyto programy jsou v souladu s Národní soustavou kvalifikací (NSK). Škola následně tyto programy ověří vždy na skupině 10 osob. Prezenční forma studia bude využita celkem v polovině hodinových dotací (celkem 800 hod.). Ve zbývajících hodinových dotacích bude využito distančního studia, kdy bude spuštěn školní server, který umožní využívat e-Learningovou formu vzdělávání. K těmto účelům budou zpracovány výukové a testovací moduly pro všechny dílčí kvalifikace. Zpracují se také dílenské příručky a prezentace na CD.

Publicita projektu v roce 2015/2016
Ve třetím roce udržitelnosti projektu jsme aktualizovali všechny tři dílčí vzdělávací programy a současně jsme aktualizovali všechny dílenské příručky o poznatky získané v průběhu udržitelnosti projektu. Nadále pokračujeme v provozu e-learningového portálu, který  umožňuje absolvovat část studia na dálku.


Publicita projektu v roce 2016/2017
Ve čtvrtém roce udržitelnosti projektu jsme realizovali jedenkrát všechny tři dílčí vzdělávací programy. Kurzy jsme realizovali pro vlastní potřebu s cílem doplnit vzdělání zaměstnance naší školy. Kurzy měly hladký průběh a splnily svůj účel. Nadále pokračujeme v provozu e-learningového portálu, který  umožňuje absolvovat část studia na dálku.

 

Publicita projektu v roce 2017/2018
Ve pátém roce udržitelnosti projektu jsme realizovali jedenkrát všechny tři dílčí vzdělávací programy. Kurzy jsme realizovali pro vlastní potřebu s cílem doplnit vzdělání zaměstnance naší školy. Kurzy měly hladký průběh a splnily svůj účel. Nadále pokračujeme v provozu e-learningového portálu, který  umožňuje absolvovat část studia na dálku.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ

ODKAZ NA E-learning