MATURITNÍ ZKOUŠKY


Maturitní zkoušky

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  (mechanik plastikářských strojů)

Části zkoušky

Jako povinnou maturitní zkoušku společné části zkouška z českého jazyka a literatury (didaktický test)
Jako volitelné maturitní zkoušky společné části zkouška z anglického jazyka nebo matematiky (didaktický test)
Jako povinné zkoušky profilové části

zkouška z anglického jazyka (písemná práce a ústní zkouška) *
zkouška z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška)

praktická zkouška konaná formou praktické zkoušky

technologie zpracování plastů konaná formou ústní zkoušky

Jako nepovinné maturitní zkoušky

matematika konaná formou ústní zkoušky

technická dokumentace konaná formou ústní zkoušky


*Pozn. Pokud byla zvolena ve volitelné společné části maturitní zkoušky


 

Bodování praktické zkoušky

Body

1. Kontrola formy 0 - 20
2. Nasazení a zapojení formy 0 - 100
3. Čištění a konzervace  0 - 40
4. Nastavení parametrů vstřikování 0 - 100
5. BOZP 0 - 40
6. Výrobek 0 - 100
Maximální počet bodů 400
 

Hodnocení praktické  zkoušky

Body

Výborný 400 - 349
Chvalitebný   348 - 301
Dobrý  300 - 249
Dostatečný 248 - 197
Nedostatečný 196 - 0

                                           

Hodnocení s prospěchem výborný:

Žák pracuje samostatně, zvládne kontrolu formy, její nasazení, zapojení včetně čištění a konzervace. Žák samostatně nastavuje požadované parametry vstřikování a upravuje je podle vzhledu a rozměru výrobku. Výrobek se shoduje se vzorovým kusem. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. Žák dodržuje BOZP.

 

Hodnocení s prospěchem chvalitebný:

Žák pracuje samostatně, zvládne kontrolu formy, nasazení a zapojení formy včetně čištění a konzervace. Žák samostatně nastavuje parametry vstřikování s drobnými chybami, které mají vliv na výrobek v minimálním rozsahu. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. Žák dodržuje BOZP.

 

Hodnocení s prospěchem dobrý:

Žák pracuje samostatně, zvládne kontrolu formy, nasazení a zapojení formy včetně čištění a konzervace. Žák se dopouští chyb při nastavení parametrů vstřikování, které mají vliv na výrobek. Výrobek se částečně neshoduje se vzorovým kusem. Žák dodržuje BOZP.

 

Hodnocení s prospěchem dostatečný:

Žák pracuje za pomoci učitele. Dopouští se závažných technologických chyb parametrů vstřikování. Při následné výrobě zhotoví výrobek, který je částečně neshodný se vzorovým kusem. Žák provede nasazení a zapojení formy s chybami. Žák dodržuje BOZP.

 

Hodnocení s prospěchem nedostatečný:

Žák pracuje nesamostatně, nezvládne správné nastavení parametrů vstřikování, nevyrobí požadovaný výrobek. Chybně nasadí formu a nezapojí ji. Žák dodržuje BOZP.

 

 

Délka trvání zkoušky je dvě hodiny.

 


 


 

23-44-L/01 Mechanik seřizovač

Části zkoušky

Jako povinnou maturitní zkoušku společné části zkouška z českého jazyka a literatury (didaktický test)
Jako volitelné maturitní zkoušky společné části zkouška z anglického jazyka nebo matematiky (didaktický test)
Jako povinné zkoušky profilové části

zkouška z anglického jazyka (písemná práce a ústní zkouška) *
zkouška z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkouška)

praktická zkouška konaná formou praktické zkoušky

technologie konaná formou ústní zkoušky

Jako nepovinné maturitní zkoušky

matematika konaná formou ústní zkoušky

technická dokumentace konaná formou ústní zkoušky


*Pozn. Pokud byla zvolena ve volitelné společné části maturitní zkoušky
 

Bodování praktické zkoušky

Body

1. SURFCAM 2020 0 - 70
2. Haas SL 10 Heidenhain iTNC 640, 310 0 - 80
3. S2020 soustružení F2020 frézování 0 - 70
4. Výpočet řezných podmínek 0 - 25
5. Grafický rozbor   0 - 40
6. Výrobní dokumentace  0 - 35
7. Výrobek  0 - 80
Maximální počet bodů 400
                        
                             
 

Hodnocení praktické  zkoušky

Body

Výborný 400 - 349
Chvalitebný   348 - 301
Dobrý  300 - 249
Dostatečný 248 - 197
Nedostatečný 196 - 0

 

Hodnocení s prospěchem výborný

Žák se nedopouští žádných chyb v programech SURFCAM 2020, Haas SL 10, Heidenhain iTNC 640, iTNC 310 a S2020 soustružení, F2020 frézování. Bezchybně stanovuje řezné podmínky, grafický rozbor součástí neobsahuje chyby. Výrobní dokumentaci má žák zhotovenou bez chyb, výrobek odpovídá rozměrům na technickém výkresu.

Pracuje samostatně.

ZÁSADY BOZP

Hodnocení s prospěchem chvalitebný

Žák se dopouští menších chyb v programech SURFCAM 2020, Haas SL 10, Heidenhain iTNC 640, iTNC 310 a S2020 soustružení, F2020 frézování. Bezchybně stanovuje řezné podmínky, grafický rozbor součástí neobsahuje chyby. Výrobní dokumentaci má zhotovenou s menšími chybami, výrobek odpovídá rozměrům na technickém výkresu.

Pracuje samostatně.

ZÁSADY BOZP

Hodnocení s prospěchem dobrý

Žák se dopouští chyb v programech SURFCAM 2020, Haas SL 10, Heidenhain iTNC 640, iTNC 310 a S2020 soustružení, F2020 frézování. Nevhodně vygeneruje dráhy nástroje k simulaci, nemá to však zásadní vliv na výrobu, chybně stanovuje řezné podmínky, grafický rozbor součástí obsahuje více drobných chyb. Výrobní dokumentaci má zhotovenou s chybami, výrobek odpovídá rozměrům na technickém výkresu.

Pracuje s pomocí učitele.

ZÁSADY BOZP

Hodnocení s prospěchem dostatečný

Žák se dopouští chyb v programech SURFCAM 2020, Haas SL 10, Heidenhain iTNC 640, iTNC 310 a S2020 soustružení, F2020 frézování. Chybně stanovuje řezné podmínky, grafický rozbor součástí obsahuje chyby. Výrobní dokumentaci má zhotovenou s chybami, výrobek neodpovídá rozměrům na technickém výkresu.

Pracuje s pomocí učitele.

ZÁSADY BOZP

Hodnocení s prospěchem nedostatečný

Žák se dopouští hrubých chyb v programech SURFCAM 2020, Haas SL 10, Heidenhain iTNC 640, iTNC 310 a S2020 soustružení, F2020 frézování. Chybně stanovuje řezné podmínky, nevytvoří grafický rozbor součásti a chybně stanovuje parametry ve výrobní dokumentaci. Výrobek nelze vyrobit.

Pracuje s pomocí učitele.

ZÁSADY BOZP

 

 

Délka trvání zkoušky je sedm hodin na programování a dvě hodiny na výrobu.

 

 

Osnova praktické zkoušky

Zpracování technologie výroby dané součásti

do těchto listů

Nástrojový list
Seřizovací list
Výrobní postup
Řezné podmínky

Tvorba 3D modelu

SOLIDWORKS 2019
2D PROGECAD 2020

Sestavení programu v softwaru

S2020 ELTEK – soustružení
F2020 ELTEK – frézování
SURFCAM Traditional 2020R2 soustružení – programování CAD/CAM
SURFCAM Traditional 2020R2 frézování – programování CAD/CAM
iTNC310, 640 Heidenhain – postprocesing z SURFCAM Traditional 2020R2 – frézování
HAAS SL10 – postprocesing z SURFCAM Traditional 2020R2 – soustružení

Výroba součásti

na stroji HAAS SL10 s řídícím systémem HAAS
na stroji FVT 3CNC s řídícím systémem iTNC 310 HEIDENHAIN

Očištění strojů

HAAS SL1
FVT 3CNC

  1.  

 Informace k maturitním zkouškám
 

Společná část MZ k předmětu CJL
Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ (viz. příloha).

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury (viz. příloha).

Každý žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Seznam žáci odevzdají nejpozději do 31. března 2021. Neodevzdá-li žák seznam v určeném termínu, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 120 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci bude 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání  a popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

 

Společná část MZ k předmětu ANJ

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Výběr bude ze dvou zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

 

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů.

 

 

V této části nabídky jsou zveřejněny údaje o maturitních zkouškách platné pro jarní termín ve školním roce 2021/22.

 

Termíny maturitní zkoušky

 

 

Písemné práce (CJL)  - 12. 4. 2022

Písemné práce (ANJ)  - 13. 4. 2022

Praktická zkouška  - 25. - 29. 4. 2022

Didaktické testy -  2.- 6. 5. 2022

Ústní zkoušky  -  16. – 18. 5. 2022

 

Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části.  Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstává nezměněn.

 

NAHORU

Přílohy:

Seznam literárních děl CJL (101 KB)
Seznam četby CJL (52 KB)
Tematické okruhy TE (28 KB)
Tematické okruhy TZP (29 KB)
Praktická zkouška MPS (56 KB)
Praktická zkouška MS (58 KB)
Přihláška k MZ 2021 MPS (316 KB)
Přihláška k MZ 2021 MS (301 KB)
Přihláška k MZ 2021 opravný termín editovatelná (284 KB)
Tematické okruhy ANJ (12 KB)
Harmonogram PZ MZ21 pro MPS (140 KB)
Harmonogram PZ MZ21 pro MS (245 KB)