INSTALATÉR


 
 

INSTALATÉR
(číslo oboru 36-52-H/01)
 

Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Instalatér
Kód a obor vzdělání 36-52-H/01 Instalatér
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2015

 

 

Charakteristika učebního oboru

Tříletý učební obor Instalatér je vhodný především pro chlapce, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Pro výkon povolání instalatér získávají absolventi zejména tyto vědomosti a dovednosti:

Sestavování, montáž a provádění zkoušek plynových rozvodů a zařízení, vodovodních a odpadních potrubí. Montáž potrubí a instalace zařízení otopných soustav, včetně provádění zkoušek. Údržba a opravy plynových zařízení, vodovodních a odpadních potrubí a otopných soustav. Sestavování a montáž armatury zdravotně-technických zařízení. Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji – svařování plamenem, pájení a lisování. Znalosti z oblasti technického kreslení, včetně orientace v projektové a rozpočtové dokumentaci staveb, používaných instalatérských materiálech, pracovních pomůcek, nářadí, měřidel a mechanizačních prostředků.


Dosažená kvalifikace
střední odborné vzdělání – výuční list
svařování kyslíko - acetylenovým plamenem – svářečský průkaz
svařování plastových potrubí – svářečský průkaz
pájení mědi – osvědčení zaškoleného pracovníka
lisování měděných trubek – osvědčení


Uplatnění absolventů
na montáži a údržbě v kotelnách
na montáži a údržbě čerpacích, výměníkových a regulačních stanic
na montáži topení, vodovodních a plynovodních rozvodů (rodinné domky, průmyslové stavby apod.)
absolventi mají potřebnou kvalifikaci pro získání živnostenského listu

Možnosti dalšího studia
přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru
pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu

Přijímací podmínky
splněná povinná školní docházka
přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy

 

Učební plán

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

1. ročník

2.ročník

3.ročník

Celkem

A. Základní předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2 1 0 3
Chemie CHE 1 0 0 1
Základy ekologie ZEK 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4
Ekonomika EKN 0 0 2 2
B. Předměty specializace
Technická dokumentace TED 1 1 2 4
Zdravotechnická instalace ZTI 2 4 4 10
Stavební materiály a konstrukce SMK 1,5 2,5 0 2,5
Vytápění
VTP
1 2,5 2,5 6
Odborný výcvik ODV 12 17,5 20 49,5
CELKEM   32,5 35 35 105

 


NAHORU