MECHANIK SEŘIZOVAČ

 
 

MECHANIK SEŘIZOVAČ
(číslo oboru 23-45-L/01)

 
Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Mechanik seřizovač
Kód a obor vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 4 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2011


Charakteristika studijního oboru
Čtyřletý studijní obor Mechanik seřizovač je vhodný pro chlapce i dívky. Žáci jsou připravováni v oblasti odborné teorie a v oblasti praktické výuky strojírenského zaměření. Úspěšným studiem získají úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Absolventi mají praktické znalosti v třískovém obrábění kovových i nekovových materiálů, seřizování, zkoušení a údržby konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a linek, včetně základů automatizace (elektrotechnika, pneumatika a hydraulika). Umí seřizovat příslušné nástroje, používat délková měřidla a přístroje a vyhodnotit jakosti a kvality výroby. Absolventi jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje. Orientují se v navrhování technologických postupů pro výrobu strojních součásti, zhotovují programy, tyto programy umí odladit a zahájit výrobu dílců. Absolventi mají potřebné znalosti z oblasti technického kreslení a konstrukce výkresů v programu SolidWorks, včetně strojní programování v prostředí Surfcamu. Ovládají uživatelský software pro vedení technické administrativy oboru.
Dosažená kvalifikace
úplné střední odborné vzdělání – maturitní vysvědčení

Uplatnění absolventů

seřizovač číslicově řízených obráběcích strojů a linek
programátor CNC strojů

vybrané technicko-hospodářské funkce provozního charakteru, např. kontrola jakosti výroby, plánování výroby, technolog apod.
po příslušné praxi jako mistr provozu


Možnosti dalšího studia

studium na vysoké škole
další pomaturitní studium


Přijímací podmínky

splněná povinná školní docházka
přijímací řízení


Perspektivní obor si cení i společnost Schaeffer Production CZ

 

 


Učební plán

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

celkem

Český jazyk a literatura CJL 2 2 3 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
Dějepis DEJ 2 - - - 2
Matematika MAT 4 2 3 3 12
Fyzika FYZ 2 1 1 - 4
Chemie CHE 2 - - - 2
Základy ekologie ZEK 1 - - - 1
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 - - 4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Ekonomika EKN - - 1 2 3
Technická dokumentace TED 2 1 1 2 6
Strojírenská technologie STT 2 1 - - 3
Strojnictví STR - 2 - - 2
Technologie TE 2 2 3 4 11
Technická mechanika TM - - 2 - 2
Technická měření TME - - 2 - 2
Automatizace strojů AS - - - 2 2
Odborný výcvik ODV 6 14 10,5 10,5 41
CELKEM   32 33 32,5 32,5 130NAHORU