OBRÁBĚČ KOVŮ


 
 

OBRÁBĚČ KOVŮ
(číslo oboru 23-56-H/01)


 

Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Obráběč kovů
Kód a obor vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2009

 

 

Charakteristika učebního oboru

Tříletý učební obor Obráběč kovů je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Absolventi získávají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k ovládání konvenčních strojů pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů na vrtačkách, frézkách a soustruzích. Osvojí si prohloubené vědomosti a praktické návyky v profesi soustružník, frézař a obsluha číslicově řízených strojů. Získávají potřebné znalosti o materiálech, nástrojích, ve čtení výkresů a o způsobech měření a kontroly jakosti výrobků. V průběhu studia získávají absolventi základní vědomosti a znalosti práce na počítačích, programování a ovládání číslicově řízených obráběcích strojů.


Dosažená kvalifikace
střední odborné vzdělání – výuční list

Uplatnění absolventů
v obrobnách
v údržbářských provozech v různých odvětvích průmyslu a služeb
nejlepší absolventi mohou pracovat jako operátoři číslicově řízených strojů

Možnosti dalšího studia
přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru
pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu

Přijímací podmínky
splněná povinná školní docházka
přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy

 

 

Učební plán

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

1. ročník

2.ročník

3.ročník

Celkem

A. Základní předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2 1 0 3
Chemie CHE 1 0 0 1
Základy ekologie ZEK 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 2 4
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4
Ekonomika EKN 0 0 2 2
B. Předměty specializace
Technická dokumentace TED 2 1 1 4
Strojnictví STR 0 1,5 1,5 3
Strojírenská technologie STT 2 2 0 4
Technologie TE 2 2 3 7
Odborný výcvik ODV 12 17,5 17,5 47
CELKEM   33 33 33 99NAHORU