STROJNÍ MECHANIK


 

STROJNÍ MECHANIK (ZÁMEČNÍK)
(číslo oboru 23-51-H/01)

 

Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Zámečník
Kód a obor vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2009

 


Charakteristika učebního oboru

Tříletý učební obor Strojní mechanik - Zámečník je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Získané znalosti a dovednosti jim umožní samostatné pracovní činnosti při opravách, montážích a seřizování strojů a zařízení. Osvojí si dovednosti při ručním zpracování kovů, základech strojního obrábění, soustružení, vrtání a frézování, svařování elektrickým obloukem, montáži potrubí a výrobě jednoduchých ocelových konstrukcí. Dále se naučí číst technické výkresy, měřit a kontrolovat funkci a přesnost výrobků. Absolventi mohou získat svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a řezání kyslíkem. Ve třetím ročníku je výuka profilována na konkrétní povolání. Podle specializace výuka probíhá i na jednotlivých pracovištích výrobních společností.

 

 
    
Dosažená kvalifikace
střední odborné vzdělání – výuční list
svařování elektrickým obloukem – svářečský průkaz
řezání kyslíkem – osvědčení

Uplatnění absolventů
při montážích strojů a zařízení
ve strojovnách
v opravárenských provozech
ve svařovnách
ve strojních klempírnách
v údržbářských provozech
absolventi mají potřebnou kvalifikaci pro získání živnostenského listu

Možnosti dalšího studia
přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru
pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu

Přijímací podmínky
splněná povinná školní docházka
přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy

 

 


Učební plán

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

1. ročník

2.ročník

3.ročník

Celkem

A. Základní předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2 1 0 3
Chemie CHE 1 0 0 1
Základy ekologie ZEK 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Tělesná výchova TEV 2 1 1 4
Ekonomika EKN 0 0 2 2
B. Předměty specializace
Technická dokumentace TED 2 1 1 4
Strojnictví STR 0 1,5 1,5 3
Strojírenská technologie STT 2 2 0 4
Technologie TE 2 2 3 7
Odborný výcvik ODV 12 17,5 17,5 47
CELKEM   33 33 32 98NAHORU