VÝCHOVNÝ PORADCE

 

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

na naší škole sleduje žáky v oblasti výchovy, prevence a podává návrhy týkající se nápravy problémů. Dále se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Pomáhá žákům při volbě následného studia po ukončení tříletého nebo čtyřletého oboru studia (kariérové poradenství).

 

Mgr. Soňa Bečičková

výchovný poradce

spojení:

sborovna budovy R. Kloudy

tel.: 702 229 527

e-mail: becickovas@sousvitavy.cz

 

konzultační hodiny:

čtvrtek 13:00 – 14:30 hod.

ostatní dny – po domluvě

 

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Ve spolupráci s výchovným poradcem zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizika školního neúspěchu apod. Úzce spolupracuje s třídními učiteli. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

 

Mgr. Dita Bajerová

výchovný poradce a školní metodik prevence

spojení:

sborovna budovy Alešova

tel.: 702 229 596

e-mail: bajerovad@sousvitavy.cz

 

konzultační hodiny:

čtvrtek 14:30 – 15:15 hod.

ostatní dny – po domluvě